مرور زیرنویس ها

تمام زبان ها
مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. مترجم تاریخ دانلودها
English The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   Clarity
24 days ago
44,777
English Black Widow
(2021)
Web   Coffee_Prison
19 days ago
17,271
Arabic The Tomorrow War
(2021)
Web   Scooby07
26 days ago
17,000
Indonesian Black Widow
(2021)
Web   EveryAgent
19 days ago
16,561
Arabic Black Widow
(2021)
Web   Eslam.Elgizawy
19 days ago
15,224
Arabic Black Widow
(2021)
Web   ali talal
19 days ago
13,944
Bengali Malik
(2021)
Web   Tanvir_Tarek
12 days ago
12,695
English The Tomorrow War
(2021)
Web   hadilan
26 days ago
12,541
English The Tomorrow War
(2021)
    Australia
26 days ago
11,809
Indonesian Black Widow
(2021)
Web   Pein Akatsuki
18 days ago
11,695
English A Quiet Place Part II
(2021)
Web   MacrossVF
29 days ago
10,923
فارسی Gunpowder Milkshake
(2021)
Web   NimaAM
14 days ago
10,742
Bengali Cold Case
(2021)
Web   Team_Thambi
27 days ago
10,533
Bengali Black Widow
(2021)
Web   Nurullah_Mashhur
18 days ago
10,398
Arabic The Boss Baby: Family Business
(2021)
Web   Muhamed_Alnuaimi
24 days ago
10,351
English The Boss Baby: Family Business
(2021)
Web   Coffee_Prison
26 days ago
10,217
Arabic The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   ali talal
23 days ago
9,958
English Loki - فصل اول
(2021)
Web   GoldBerg_44
28 days ago
9,064
English Loki - فصل اول
(2021)
    Australia
14 days ago
8,813
Arabic The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   ali talal
10 days ago
8,735
Vietnamese Black Widow
(2021)
Web   Harry1993
18 days ago
8,634
Indonesian The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   Pein Akatsuki
21 days ago
8,279
English Black Widow
(2021)
Web   SilverStark
19 days ago
7,716
Indonesian The Boss Baby: Family Business
(2021)
Web   EveryAgent
25 days ago
7,698
English A Quiet Place Part II
(2021)
Web   Synchronized
28 days ago
7,627
English The Forever Purge
(2021)
Web   Coffee_Prison
11 days ago
7,520
English Black Widow
(2021)
Web   SilverStark
19 days ago
7,445
English The Forever Purge
(2021)
Web   M_I_S
11 days ago
7,338
English The Boss Baby: Family Business
(2021)
Web   KPOPFAN
25 days ago
7,158
English Loki - فصل اول
(2021)
    Australia
21 days ago
7,137
Arabic Black Widow
(2021)
Web   Abdelrahman_Sami
17 days ago
7,110
English No Sudden Move
(2021)
Web   M_I_S
27 days ago
7,025
Arabic Black Widow
(2021)
Web   KiLLeR SpIDeR
18 days ago
6,754
Korean Loki - فصل اول
(2021)
Web   won59
27 days ago
6,647
Indonesian The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   Pein Akatsuki
11 days ago
6,637
Indonesian Loki - فصل اول
(2021)
Web   Coffee_Prison
14 days ago
6,450
Indonesian The Hitman's Wife's Bodyguard
(2021)
Web   EveryAgent
23 days ago
6,390
English Loki - فصل اول
(2021)
    Australia
28 days ago
6,259
English Black Widow
(2021)
Web   Thailand_Movies
19 days ago
6,228
Arabic Loki - فصل اول
(2021)
Web   YousseFari
21 days ago
6,226
English Space Jam: A New Legacy
(2021)
Web   Coffee_Prison
12 days ago
6,216
English AINBO: Spirit of the Amazon
(2021)
Blu-ray   DeafyBoy
20 days ago
6,060
English Space Jam: A New Legacy
(2021)
Web   M_I_S
12 days ago
5,976
Indonesian The Tomorrow War
(2021)
Web   anakpipin
26 days ago
5,957
English The Tomorrow War
(2021)
    Australia
26 days ago
5,954
English Loki - فصل اول
(2021)
    Australia
21 days ago
5,861
English The Tomorrow War
(2021)
Web   hadilan
26 days ago
5,855
English A Quiet Place Part II
(2021)
Web   Synchronized
28 days ago
5,806