« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های elbird (818)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    1 نظر 1 received 22
6 days ago
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 1 received 19
6 days ago
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 1 received 15
6 days ago
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 1 received 18
6 days ago
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 1 received 27
6 days ago
Arabic How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 1 received 53
6 days ago
English How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 38
6 days ago
Vietnamese How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 12
6 days ago
Ukrainian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 6
6 days ago
Turkish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 12
6 days ago
Thai How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 4
6 days ago
Swedish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 6
6 days ago
Spanish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 8
6 days ago
Russian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 4
6 days ago
Romanian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 6
6 days ago
Portuguese How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 5
6 days ago
Polish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 3
6 days ago
Norwegian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 2
6 days ago
Indonesian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 9
6 days ago
Korean How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 16
6 days ago
Japanese How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 16
6 days ago
Italian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 5
6 days ago
Hungarian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 3
6 days ago
Greek How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 14
6 days ago
German How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 6
6 days ago
French How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 7
6 days ago
Finnish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 9
6 days ago
Spanish How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 5
6 days ago
Dutch How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 10
6 days ago
Czech How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 2
6 days ago
Croatian How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 3
6 days ago
Chinese BG code How to Become a Tyrant - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 6
6 days ago
Turkish Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi - Complete Series
(2010)
    0 نظر 0 received 8
13 days ago
Arabic Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi - Complete Series
(2010)
    0 نظر 0 received 5
13 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 18
6/21/2021
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 16
6/21/2021