« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های SilverStark (509)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
English The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 717
8 days ago
English The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 519
8 days ago
English The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   0 نظر 1 received 580
8 days ago
English The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   0 نظر 1 received 536
8 days ago
Indonesian The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 852
10/7/2022
English Jeepers Creepers: Reborn
(2022)
Web   0 نظر 3 received 2,218
10/4/2022
English Jeepers Creepers: Reborn
(2022)
Web   0 نظر 2 received 3,078
10/4/2022
English Jeepers Creepers: Reborn
(2022)
Web   0 نظر 2 received 1,555
10/4/2022
Indonesian The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 989
9/30/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,246
9/30/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 885
9/30/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 1,429
9/29/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,276
9/29/2022
English Andor - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 740
9/28/2022
English Andor - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 991
9/28/2022
English Bullet Train
(2022)
Web   1 نظر 6 received 13,267
9/27/2022
English Bullet Train
(2022)
Web   1 نظر 6 received 8,920
9/27/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,416
9/23/2022
Indonesian The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 789
9/23/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,942
9/23/2022
English Andor - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,179
9/21/2022
English Andor - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,720
9/21/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 5,128
9/19/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 4 received 4,004
9/19/2022
Indonesian The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 3 received 747
9/16/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 993
9/16/2022
English The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 653
9/16/2022
Indonesian Goodnight Mommy
(2022)
Web   1 نظر 7 received 507
9/16/2022
English Goodnight Mommy
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,813
9/16/2022
English Goodnight Mommy
(2022)
Web   0 نظر 3 received 1,486
9/16/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 1,620
9/15/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 680
9/15/2022
English The Handmaids Tale - فصل پنجم
(2022)
Web   0 نظر 1 received 760
9/14/2022
English The Handmaids Tale - فصل پنجم
(2022)
Web   0 نظر 1 received 752
9/14/2022
English Three Thousand Years of Longing
(2022)
Web   1 نظر 6 received 4,043
9/13/2022
English Three Thousand Years of Longing
(2022)
Web   0 نظر 7 received 5,265
9/13/2022