« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های SilverStark (537)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Danish House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 775
8/22/2022
Croatian House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 547
8/22/2022
Czech House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 165
8/22/2022
Bulgarian House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 333
8/22/2022
Brazillian Portuguese House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 492
8/22/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 5 received 12,110
8/22/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 4 received 6,424
8/22/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 5 received 8,911
8/22/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 13 received 10,770
8/21/2022
English The Sandman - فصل اول
(2022)
Web   1 نظر 1 received 664
8/19/2022
English The Sandman - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 568
8/19/2022
Indonesian The Next 365 Days
(2022)
Web   0 نظر 1 received 530
8/19/2022
Arabic The Next 365 Days
(2022)
Web   0 نظر 3 received 9,676
8/19/2022
English The Next 365 Days
(2022)
Web   0 نظر 0 received 6,331
8/19/2022
English The Next 365 Days
(2022)
Web   0 نظر 2 received 5,099
8/19/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 3,034
8/18/2022
English She-Hulk: Attorney at Law - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 2 received 3,050
8/18/2022
English Top Gun: Maverick
(2022)
Web   0 نظر 0 received 6,461
8/18/2022
English Top Gun: Maverick
(2022)
Web   0 نظر 3 received 2,119
8/18/2022
English Secret Headquarters
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,247
8/12/2022
English Secret Headquarters
(2022)
Web   0 نظر 2 received 373
8/12/2022
English Secret Headquarters
(2022)
Web   0 نظر 1 received 459
8/12/2022
English Secret Headquarters
(2022)
Web   0 نظر 2 received 582
8/12/2022
Indonesian Day Shift
(2022)
Web   0 نظر 8 received 3,301
8/12/2022
Arabic Day Shift
(2022)
Web   0 نظر 15 received 3,083
8/12/2022
English Day Shift
(2022)
Web   0 نظر 3 received 3,170
8/12/2022
English Day Shift
(2022)
Web   0 نظر 8 received 3,083
8/12/2022
English Luck
(2022)
Web   0 نظر 0 received 420
8/5/2022
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   1 نظر 3 received 11,915
8/2/2022
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   0 نظر 6 received 7,064
8/2/2022
English Jurassic World Dominion
(2022)
Blu-ray   0 نظر 4 received 6,449
8/1/2022
English Jurassic World Dominion
(2022)
Blu-ray   1 نظر 19 received 5,190
8/1/2022
English The Gray Man
(2022)
Web   0 نظر 4 received 2,838
7/22/2022
English The Gray Man
(2022)
Web   0 نظر 1 received 1,487
7/22/2022
English Stranger Things - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 8,481
7/1/2022
English Stranger Things - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 6 received 7,811
7/1/2022