« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های SilverStark (537)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 463
5/4/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 584
5/4/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 540
4/20/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 350
4/20/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 401
4/20/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 300
4/20/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 250
4/1/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 1 received 248
4/1/2022
Arabic Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 3 received 199
4/1/2022
English Radhe Shyam
(2022)
Web   0 نظر 0 received 873
4/1/2022
English Radhe Shyam
(2022)
Web   0 نظر 2 received 940
4/1/2022
English Halo - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 816
3/31/2022
English Halo - فصل اول
(2022)
Web   1 نظر 3 received 1,058
3/31/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 6 received 4,275
3/30/2022
English Moon Knight - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 3 received 3,544
3/30/2022
English Pachinko (파친코) - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 269
3/25/2022
English Pachinko (파친코) - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 1 received 299
3/25/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 539
3/13/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 215
3/13/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 159
3/13/2022
Arabic Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 5 received 79
3/13/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 158
3/13/2022
English Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 107
3/13/2022
Arabic Star Trek: Picard - فصل دوم
(2022)
Web   0 نظر 5 received 170
3/13/2022
English No Exit
(2022)
Web   2 نظر 3 received 1,818
2/25/2022
English No Exit
(2022)
Web   0 نظر 6 received 1,469
2/25/2022
Telugu The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 21
2/25/2022
Swedish The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 30
2/25/2022
Spanish The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 34
2/25/2022
Spanish The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 24
2/25/2022
Hungarian The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 14
2/25/2022
Polish The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 20
2/25/2022
Hindi The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 16
2/25/2022
Japanese The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 36
2/25/2022
Brazillian Portuguese The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 36
2/25/2022
Turkish The Marvelous Mrs. Maisel - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 27
2/25/2022