« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های tedi (9228)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
English Toys
(1992)
Web   0 نظر 0 received 5
1 hour ago
English LEGO DC Super Hero Girls: Super-Villain High
(2018)
Web   0 نظر 0 received 7
1 hour ago
Thai House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   1 نظر 1 received 44
1 hour ago
Chinese BG code House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 0 received 14
1 hour ago
Indonesian The Resident - فصل چهارم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 5
1 days ago
Thai The Resident - فصل چهارم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 3
1 days ago
Malay The Resident - فصل چهارم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 3
1 days ago
English The Resident - فصل چهارم
(2021)
Web   0 نظر 0 received 8
1 days ago
Indonesian The Resident - فصل سوم
(2019)
Web   0 نظر 0 received 5
1 days ago
English One Night in Bangkok
(2020)
Web   0 نظر 0 received 13
1 days ago
Indonesian Elephant
(2003)
Blu-ray   0 نظر 0 received 8
2 days ago
English Elephant
(2003)
Blu-ray   0 نظر 0 received 9
2 days ago
Indonesian And Starring Pancho Villa as Himself
(2003)
Web   0 نظر 0 received 10
2 days ago
English And Starring Pancho Villa as Himself
(2003)
Web   0 نظر 0 received 11
2 days ago
Indonesian Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy (Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Saigo no Rensei)
(2022)
Web   1 نظر 2 received 200
2 days ago
Indonesian The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear
(1991)
Blu-ray   0 نظر 1 received 15
2 days ago
English MVP 2: Most Vertical Primate
(2001)
Web   0 نظر 0 received 9
2 days ago
English MVP 2: Most Vertical Primate
(2001)
Web   0 نظر 0 received 8
2 days ago
English MVP: Most Valuable Primate
(2000)
Web   0 نظر 0 received 11
2 days ago
English MVP: Most Valuable Primate
(2000)
Web   0 نظر 0 received 8
2 days ago
English MasterChef (US) - فصل دوازدهم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 6
2 days ago
English MasterChef (US) - فصل دوازدهم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 10
2 days ago
Indonesian The Dude in Me (Inside Me / Naeanui Neukom / 내안의 그놈)
(2019)
Web   0 نظر 0 received 11
2 days ago
English The Dude in Me (Inside Me / Naeanui Neukom / 내안의 그놈)
(2019)
Web   0 نظر 0 received 14
2 days ago
English Tracey Ullman in the Trailer Tales
(2003)
Web   0 نظر 0 received 12
3 days ago
Indonesian Tracey Ullman in the Trailer Tales
(2003)
Web   0 نظر 0 received 11
3 days ago
Indonesian Capturing the Friedmans
(2003)
Web   0 نظر 0 received 9
3 days ago
English Capturing the Friedmans
(2003)
Web   0 نظر 0 received 10
3 days ago
Indonesian Real Women Have Curves
(2002)
Web   0 نظر 0 received 9
3 days ago
English Real Women Have Curves
(2002)
Web   0 نظر 0 received 9
3 days ago
English Below
(2002)
Blu-ray   0 نظر 0 received 8
3 days ago
Indonesian Below
(2002)
Blu-ray   0 نظر 0 received 7
3 days ago
Indonesian Blind Justice
(1994)
Web   0 نظر 0 received 7
3 days ago
English Blind Justice
(1994)
Web   0 نظر 0 received 10
3 days ago
Indonesian Path to War
(2002)
Web   0 نظر 0 received 10
3 days ago
English Path to War
(2002)
Web   0 نظر 0 received 10
3 days ago